Научные проекты

 

Проекты филологического факультета

 Руководители проектов

Кафедра казахской литературы

1. Тұрысбек Рақымжан Сағымбекұлы (профессор) - «Мәңгілік ел» идеясының қазақ әдебиетіндегі тарихи-рухани негіздері» (2018-2020 гг.)

2. Айтуғанова Саулеш Шамшақызы (к.ф.н., профессор) - АР08856218 «XXI ғасырдағы гуманитарлық ғылым кеңістігі: ғылымдар ықпалдастығы және әдебиеттану».  2020-2022 гг.

3. Оразбек Мақтагүл Социалқызы (профессор) - «Абай шығармаларындағы әлемдік және ұлттық мәдени архетиптер» 2020-2022 гг.

Кафедра казахского языкознания

1Жакупов Жантас Алтайұлы (д.ф.н. профессор) - «Қазақ фольклорын тілдік-жанрлық тұрғыдан зерттеу»  2018-2020 гг.

2. Сарекенова Қарлығаш Құрманғалиқызы (к.ф.н. профессор и.о.) - «5B020500 – Филология: Қазақ тілі» мамандығы бойынша білім берудің ғылыми-концептуалдық негіздемесін «Жаһандық бәсекелестік және ұлттық код» контексінде жаңаруы» 2018-2020 гг.

3. Кенжалин Қуанышбек Кәрімұлы (PhD доктор доцент) - Қазақ тілінің тарихи сөздігі 2020-2022 гг.

Кафедра теоретической и прикладной лингвистки

1Жаркынбекова Ш.К. (д.ф.н., профессор) - «Формирование профессиональной мультилингвальной личности нового типа в условиях полиязычного образования РК», 2017-2020 гг.

Кафедра теории и практики иностранных языков

1Нармухаметова Назгуль Муратовна (Старший преподаватель. Магистр русского языка и литературы) - The influence of using software programs in distance learning on English learners psychology Ноябрь 2020 г

Кафедра теории и практики перевода

1Коныратбаева Ж.М. (к.ф.н., и.о.проф) - Топонимия в трансграничных регионах Казахстана 2020-2022 гг.